Call us at: 01 613 3900

Allianz Ireland

> > > > Sample Letters
Allianz School Insurance Resources

Sample School Letters

School Opening Hours

Recommended wording for the circular to parents regarding opening hours. Times shown here are for example only.


"The school will open to receive pupils at 8.45a.m. No responsibility is accepted for pupils arriving before that time. Classes will commence each day at 9.15a.m. No pupil should arrive later than 9.10am. Classes will end each day at 3.30p.m. Parents who wish to have their children escorted home should make their own arrangements to have them met at the school gate and the person to escort them should be at the school no later than 3.30p.m as the school cannot accept responsibility for looking after the children after that time. In the case of children travelling by the school bus, the school cannot accept responsibility for escorting them from the bus to the school or from the school to the bus. Those parents who feel that their children need to be escorted on these occasions should make arrangements to ensure that some escort is provided."


Top

Work Experience:

We have included articles on this important subject in our newsletters on many occasions in the past. These have included suggested wordings of letters which schools should issue to employers and these wordings are reproduced below. Within the last year or so, we have been notified of a number of incidents which involved injury to pupils and damage to employers property and where, on investigation, it was found that schools had used letters composed by themselves. These letters caused employers to misunderstand the true insurance position. Consequently, in some cases it was necessary for Allianz to deal with claims made by employers which might otherwise have been avoided.

For this reason, it is extremely important that the wordings below are the only ones used by schools. Initially, "Letter A" should be issued to all employers. In those cases where the limited indemnity to employers is necessary, the details of placement should be submitted to the Company. When cover is approved "Letter B" should then be issued.

LETTER A

"Work Experience is part of the career education programme at this school. The insurance policy held by the school indemnifies the Board of Management against any legal liability it incurs in connection with the participation of students in the Work Experience programme. In the case of employers who provide opportunities for Work Experience for our students, they are normally indemnified by their own insurance policies.

It is normal practice within the insurance industry for insurers to provide the appropriate indemnity to employers who facilitate Work Experience programmes. Moreover, our experience has been that insurers make no additional charge for including students under an employer's policy. However, should an additional charge be levied, the Board of Management will reimburse the employer".

Top

LETTER B

"We wish to confirm that under the Public Liability Section of our school insurance policy our Insurer provides an indemnity to the school in respect of our legal liability, as defined in the policy, arising from or in any way associated with any work experience schemes and transition year placements organised by the school or in which we participate, including indemnity to any employer in respect of the performance of such work by any student, subject always to the terms Definitions Conditions Exclusions and limitations of this Section and our Policy ".


Authorisation Note

As a general rule, the school authorities should know where all the children are at all times. If children go home for lunch, the parents should be asked to sign an authorisation note and the following wording is recommended:

"This is to acknowledge that we have requested the Manager and Teachers to allow our child (or children) (...name(s)...) to leave the school premises at lunch time. We are aware that some accident may befall the child on their way from or on their return to the school and we hereby absolve and release the Manager and Teachers from all claims of every nature and kind in respect of any injury or loss or accident which may be suffered by the child during lunch time."

The form should be addressed to the school, indicate the names of the child or children, signed by the parents and dated.

 

Top


Litreacha Samplacha Scoile

Seo a leanas samplaí de litreacha nó de chiorcláin a d’fhéadfadh scoileanna a sheoladh maidir le hárachas.

Uaireanta Oscailte Scoile

Seo a leanas a mholtar a scríobh i gciorcláin chuig tuismitheoirí maidir le huaireanta oscailte. Amanna samplacha iad seo.

"Osclóidh an scoil seo do dhaltaí ag 8.45a.m. Níl an scoil freagrach as daltaí a thiocfaidh roimh an am sin. Tosóidh ranganna ag 9.15a.m. gach lá. Ba chóir go mbeadh gach dalta istigh faoi 9.10a.m. ar a dheireanaí. Críochnóidh ranganna ag 3.30p.m. gach lá. Más mian le tuismitheoirí go mbaileoidh duine éigin a gcuid leanaí ba chóir dóibh a gcuid socruithe féin a dhéanamh go mbaileofaí iad ó gheata na scoile agus ba chóir don té a bhaileoidh iad a bheith ag an scoil ag 3.30p.m. ar a dheireanaí mar nach mbeidh an scoil freagrach as na leanaí i ndiaidh an ama sin. Maidir le leanaí a úsáideann bus scoile, níl an scoil freagrach as na leanaí a thabhairt ón mbus go dtí an scoil ná ón scoil go dtí an bus. Ba chóir do thuismitheoirí ar mian leo go mbeadh duine lena gcuid leanaí ag na hamanna seo a gcuid socruithe féin a dhéanamh."

Taithí Oibre:

Tá ailt ar an ábhar tábhachtach seo curtha sna nuachtlitreacha go minic cheana againn. Tugadh samplaí de litreacha a d’fhéadfadh scoileanna a thabhairt d’fhostóirí agus seo a leanas sampla arís. Le bliain anuas, nó mar sin, tharla roinnt eachtraí inar gortaíodh daltaí nó rinneadh damáiste do mhaoin fostóirí agus, nuair a fiosraíodh an scéal, bhí litreacha úsáidte ag na scoileanna a bhí scríofa acu féin. Mar gheall ar na litreacha seo, níor thuig na fostóirí cás an árachais i gceart. Mar gheall air seo, bhí ar Allianz, i gcásanna áirithe, déileáil le héilimh ó fhostóirí nach mbeadh orthu déileáil leo dá mbeadh na litreacha scríofa i gceart.

Dá bhrí sin, tá sé thar a bheith tábhachtach nach n-úsáidfidh scoileanna ach an fhoclaíocht thíos. Ar an gcéad dul síos, ba chóir "Litir A" a sheoladh chuig gach fostóir. Sna cásanna a bhfuil gá le slánaíocht theoranta d’fhostóirí, ba chóir na sonraí maidir leis an taithí oibre a thabhairt don Chuideachta. Nuair a bheas clúdach ceadaithe ba chóir "Litir B" a úsáid ansin.

LITIR A

"Is cuid de chlár oideachais gairmeacha an Taithí Oibre sa scoil seo. Tugann polasaí árachais na scoile slánaíocht don Bhord Bainistíochta i gcoinne aon dliteanas dlíthiúil mar gheall ar dhaltaí a bheith ar Thaithí Oibre. I gcás na bhfostóirí a thugann Taithí Oibre do dhaltaí, bíonn slánaíocht acu go hiondúil faoina bpolasaithe árachais féin.

Is gnáthchleachtas é i dtionscal an árachais go dtugtar an tslánaíocht chuí d’fhostóirí a éascaíonn Taithí Oibre. Chomh maith leis sin, tuigimid nach ngearrann lucht árachais aon táille bhreise ar dhaltaí ar pholasaí fostóirí. Má ghearrtar táille bhreise, áfach, aisíocfaidh an Bord Bainistíochta an fostóir".

LITIR B

"Is mian linn a dheimhniú go dtugann polasaí árachais na scoile seo faoi “Dliteanas Poiblí” slánaíocht don scoil i ndáil lenár ndliteanas dlíthiúil, mar a shainmhínítear sa pholasaí, atá gaolmhar ar aon bhealach le scéimeanna taithí oibre agus taithí oibre idirbhliana a eagraíonn an scoil nó a bhfuil an scoil páirteach iontu, lena n-áirítear slánaíocht aon fhostóra i ndáil le hobair dalta, faoi réir, i gcónaí, théarmaí Shainmhínithe Choinníollacha Eisiamh agus Theorainneacha na Coda seo den Pholasaí".

Nóta Údaraithe

De ghnáth, ba choir go mbeadh a fhios ag údaráis na scoile cá bhfuil na leanaí an t-am ar fad. Má théann leanaí abhaile don lón, ba chóir go síneodh tuismitheoirí nóta údaraithe agus moltar an fhoclaíocht seo a leanas:

"Iarraim leis seo ar an mBainisteoir agus ar na Múinteoirí cead a thabhairt dár leanbh (nó leanaí) (...ainm(neacha)...) an scoil a fhágáil ag am lóin. Tuigimid go bhféadfadh timpiste a bheith ag an leanbh ar an mbealach abhaile nó chuig an scoil agus ní dhéanfar aon éileamh leis seo ar an mBainisteoir ná ar na Múinteoirí mar gheall ar aon ghortú nó caillteanas nó timpiste a tharlóidh don leanbh i rith an lóin."

Ba chóir an fhoirm a sheoladh chuig an scoil, agus ainm an linbh nó na leanaí a bheith scríofa uirthi, í a bheith sínithe ag na tuismitheoirí agus dáta uirthi.

Ar ais go barr

Back to top Print This Page Share
hidden transparent image